CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Auteur: admin

Herwaardering inspectie

Herwaardering uitvoerende en controlerende taak overheid

Wij van WC-Eend, de slager keurt zijn eigen vlees. Terwijl iedereen begrijpt dat voor controle onafhankelijkheid nodig is, heeft politiek Den Haag uitvoeringsinstanties en inspecties gedecimeerd en de controle op de juiste besteding van belastinggeld naar de bedrijfstakken verschoven. De conclusie na jaren ploeteren: het werkt niet, er wordt nodeloos belastinggeld verspild. Rijkswaterstaat heeft deskundige ingenieurs moeten laten gaan die aanbestedingen kunnen beoordelen of de kwaliteit van het onderhoud van bruggen kunnen inspecteren. De Belastingdienst heeft te weinig menskracht om belastingfraude op te sporen en banken klagen steen en been omdat zij opdraaien voor de kosten van de controle op witwassen. Het UWV heeft onvoldoende mensen om te controleren op uitkeringsfraude. En wie krijgt de schuld als het misgaat: de ambtenaar. Dat kan zo niet langer.

Herman Tjeenk Willink tijdens een toespraak aan de Universiteit van Amsterdam (2007): ‘Hoe legitiem is een openbaar bestuur waarin deskundige uitvoerders van publieke taken steeds minder tijd aan hun eigenlijke werk kunnen besteden, maar als het misgaat toch als eersten verantwoordelijk worden gesteld?’

Wat doet CMHF Overheid?

CMHF Overheid vindt dat er werk gemaakt moet worden van de herwaardering van de uitvoerende en controlerende taak van de overheid. Uitvoeringsinstanties en inspecties verdienen respect voor hun inzet en deskundigheid, moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen en maatwerk te kunnen leveren waar dat nodig is. Daarnaast hebben ze recht op een goede beloning en carrièrekansen. In het overleg met werkgevers zet CMHF Overheid daarop in.

Wij zien aanknopingspunten in het coalitieakkoord van Rutte IV. Daar staat letterlijk dat ze een ‘sterke overheid’ voor zich zien. Die overheid heeft ‘oog heeft voor de menselijke maat, die begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar is door inwoners, en op die manier het vertrouwen herstelt. Daarom versterken wij de uitvoeringsorganisaties van de overheid.’ En: ‘We beoordelen wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering en verbeteren waar nodig. Het mag niet zo zijn

dat mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet.’

Meer lezen over de uitvoerende en controlerende taak van de overheid?

De Tweede Kamer heeft de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) ingesteld om vragen te beantwoorden zoals: Wat zijn de oorzaken van problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid? Wat zijn mogelijke oplossingen? Lees de belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport Klem tussen balie en beleid.

Lees verder

Betere beloning

We strijden natuurlijk mee met andere vakbonden voor een hoger minimumloon, maar bij CMHF Overheid houden we vooral de beloning van middelbaar en hoger personeel scherp in de gaten. Dat zijn immers de functionarissen die wij van oudsher vertegenwoordigen. Natuurlijk, inflatie raakt lagere inkomensgroepen hard. Maar het is niet zo dat de salarissen van middelbare en hogere functionarissen immuun zijn voor hoge energieprijzen of een dure supermarkt. Daar komt bij dat ambtenaren al jarenlang koopkracht inleveren ten opzichte van vergelijkbare functies in het bedrijfsleven. Zo is werken bij de overheid steeds onaantrekkelijker geworden. Gevolg: we moeten ons werk doen met te weinig collega’s, dus de werkdruk stijgt. Dat moet anders.

Wat doet CMHF Overheid?

Het kán anders. Dat hebben we gezien in het onderwijs. Leraren, hoogopgeleide professionals, hebben lang gestreden voor een betere beloning. En uiteindelijk is de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs overstag gegaan. CMHF Overheid wil dat de minister van Binnenlandse Zaken ook overstag gaat en ambtenaren beter gaat belonen. De samenleving heeft recht op goede dienstverlening van de overheid, kwalitatief én kwantitatief. Daar horen nette salarissen bij. CMHF Overheid strijdt daarvoor in het cao-overleg.

Lees verder

Ambtelijk vakmanschap

Meer ruimte voor ambtelijk vakmanschap

Een ambtenaar werkt voor de samenleving. De overheid is er immers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en, samen met betrokkenen, doelen te bereiken die met de samenleving afgesproken zijn. Dat vergt professionaliteit en een bepaalde vrijheid van handelen. Maar de praktijk is weerbarstig: de politiek en de ambtelijke top houden elkaar gevangen in het centraal stellen van de eigen institutionele agenda.

De ambtenaar is in de afgelopen decennia steeds meer een ‘gewone’ werknemer geworden die wordt geacht het belang van de eigen organisatie voorop te stellen. Bewindspersonen en de ambtelijke organisaties lijken zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend: van ambtenaren wordt verwacht dat ze alles doen om ‘hun’ bewindspersoon uit de wind houden en het (vermeend) belang van hun eigen organisatie voorop te stellen. Ambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht zouden het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen. Burgers, volksvertegenwoordigers en de eigen beroepsgroep hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen. Ambtenaren kunnen in het democratische en rechtsstatelijke bestel hun vak alleen optimaal vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten.

Wat doet CMHF Overheid?

CMHF Overheid wil een belangrijke rol spelen bij het vormen en bewaken van de beroepsidentiteit van ambtenaren. We vinden dat de eed en de belofte opnieuw moeten worden geformuleerd om ambtenaren meer ruimte te geven hun beroep goed uit te oefenen. Ook is er een code nodig waarin de rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd. Om ambtenaren te ondersteunen is er een gemeenschappelijke opleiding nodig waarin elke ambtenaar die actief is in beleid, uitvoering en toezicht, wordt getraind in ambtelijk vakmanschap. 


Meer lezen over ambtelijk vakmanschap?

Initiatieven Rijksoverheid

Relevante stukken kabinet en Tweede Kamer

Lees verder

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.