CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Partners

CMHF Overheid & Partners

Om tot gezamenlijke standpunten te komen wordt het beleid van de CMHF en CMHF Overheid met vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen besproken in de besturen.

Voor het externe overleg heeft CMHF Overheid onderhandelaars [link naar contactpagina] die standpunten overbrengen in diverse overlegorganen. Vaak gaat dat rechtstreeks: CMHF Overheid is als bestuurslid betrokken bij het A+O fonds Rijk en de A&O Fondsen Gemeenten en Provincies. Maar in het overleg over het landelijk pensioenbeleid worden de CMHF en CMHF Overheid vertegenwoordigd door de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP heeft mede namens CMHF Overheid een stem in de Sociaal-Economische Raad (SER), bij de Stichting van de Arbeid, bij de Autoriteit Financiële Markten en bij De Nederlandsche Bank.

Vakbonden en werkgeversorganisaties maken per overheidssector afspraken over arbeidsvoorwaarden. Voorafgaand daaraan hebben de sociale partners overleg op hoofdlijnen in de Stichting van de Arbeid. De SER, waarin naast vakbonden en werkgeversorganisaties ook andere deskundigen (kroonleden) zitting hebben, is betrokken in de hoedanigheid van adviseur van de overheid. De afspraken tussen werknemers en werkgevers worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bindend wordt verklaard.

Over pensioenzaken overleggen alle overheidssectoren gezamenlijk in de Pensioenkamer, die is ondergebracht bij de Raad voor het Overheidspersoneel. De CMHF heeft een vertegenwoordiger in de Pensioenkamer. Lees meer over de pensioenstandpunten van de CMHF op de speciale CMHF-pensioenwebsite of neem een gratis abonnement op Pensioenpost, een CMHF-nieuwsbrief.

Pensioenfonds ABP, waarbij werknemers bij de overheid zijn aangesloten, is met drie miljoen deelnemers een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Veel leden van verenigingen die lid zijn van CMHF Overheid zijn bij het ABP aangesloten. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het ABP en in het verantwoordingsorgaan – vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het verantwoordingsorgaan, dat bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van deelnemers en werkgevers die eens per vier jaar worden benoemd. De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de Pensioenwet.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.